02 10 / 2014

nubbsgalore:

the autumnal colour spectrum

(photos by rob herr, richard shilling, ryan connors, evie jaye, mr. dale)

(via hanhtay)

02 10 / 2014

the-boy-of-constant-sorrow:

“Khi thấy buồn em cứ đến chơiChim vẫn hót trong vườn đấy thôi.Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi…”

the-boy-of-constant-sorrow:

“Khi thấy buồn em cứ đến chơi
Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi.
Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi…”

(via quickstartbeforefail)

03 9 / 2014

"I trust that everything happens for a reason, even if we are not wise enough to see it."

Oprah Winfrey (via hqlines)

01 9 / 2014

(Source: foxmouth, via 29paperheart-s)

01 9 / 2014